რომელი წიგნების გატანა შემიძლია?

თითოეული საბიბლიოთეკო ერთეულის გატანა/არგატანა დამოკიდებულია წიგნის კატეგორიაზე, რაოდენობასა და მისი მოთხოვნის სიხშირეზე.

ბიბლიოთეკიდან გაიცემა ყველა ის საბიბლიოთეკო ერთეული, რომელიც ქვემოთ მოცემულ კატეგორიას არ მიეკუთვნება:

  • წიგნი, რომლის მხოლოდ ერთი ეგზემპლარია ბიბლიოთეკაში
  • პერიოდული გამოცემები (ჟურნალები, გაზეთები)
  • რარიტეტები (იშვიათი გამოცემები, ძველი წიგნები)
  • ლექსიკონები
  • ენციკლოპედიები
ბანერები

Facebook