რესურსების აღწერის ფორმატები

MARC 21 formats – ინფორმაციული ერთეულების შესახებ აღწერითი მეტამონაცემების წარმოდგენა და დაკავშირება.
MARCXML – MARC 21-ის მონაცემები XML სტრუქტურაში.
MODS (Metadata Object Description Standard) – XML მონიშვა MARC 21-ის არსებული ჩანაწერებიდან არჩეული მეტამონაცემებისთვის და ასევე ორიგინალი რესურსების აღწერისთვის.
MADS (Metadata Authority Description Standard) – XML მონიშვნა Marc 21-ის ჩანაწერებიდან არჩეული ავტორიტეტული მონაცემებისთვის და ასევე ორიგინალი ავტორიტეტული მონაცემებისთვის.
EAD (Encoded Archival Description) – XML მონიშვნა შექმნილი გამოტანის საშუალებების კოდირებისთვის.

 

 

ბანერები

Facebook
Library