რა ვადით შემიძლია წიგნის გატანა?

წიგნის გატანის ვადა დამოკიდებულია ბიბლიოთეკაში წიგნის კატეგორიაზე, რაოდენობასა და მისი მოთხოვნის სიხშირეზე:

  • მხატვრული ლიტერატურა — 2 თვე
  • სახელმძღვანელო (იმ შემთხვევაში თუ ბიბლიოთეკაში გვაქვს საკმარისი რაოდენობა) – 1 სემესტრი
  • სახელმძღვანელო (იმ შემთხვევაში თუ ბიბლიოთეკაში არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობა) – 1-7 დღე
  • რიდერი – 1 სემესტრი
  • სხვა კატეგორიის წიგნი — 14-30 დღე

წიგნის გაცემის თარიღის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მითითებულია წიგნის ბარათზე წარმოადგენს ოფიციალურ შეტყობინებას წიგნის დაბრუნების ვადის შესახებ. მკითხველი ვალდებულია მითითებულ დროში დააბრუნოს ბიბლიოთეკიდან გატანილი მასალა.

მითხველს შეუძლია გადადოს გატანილი წიგნის დაბრუნების ვადა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ წიგნზე არ არის მოთხოვნა.

ბანერები

Facebook