ინფორმაციული რესურსების ძიების პროტოკოლები

Z39.50 – ხელს უწყობს ინფორმაციის ძიებას სხვადასხვა საინფორმაციო სისტემებს შორის.

SRU/SRW (Search and Retrieve URL/Web Service) – ვებ სერვისები Z39.50 სემანტიკაზე დაფუძნებული ძიებისა და მოპოვებისთვის.
CQL (Contextual Query Language) – ფორმალური, მომხმარებლისთვის მოხერხებული მოთხოვნების ენა, რომელიც გამოიყენება ინფორმაციის მოძიების სისტემებს შორის.
NetRef -კითხვა / პასუხის ტრანზაქციის პროტოკოლი (QATP) ციფრულ საცნობარო სისტემებს შორის გაცვლის მხარდასაჭერად.

ბანერები

Facebook