ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაციები

National Information Standards Organization (NISO)

NISO არის ANSI-ის (ამერიკის ეროვნული სტანდარტების ინსტიტუტი) მიერ აკრედიტირებული ორგანიზაცია, რომელიც ავითარებს სტანდარტებს ბიბლიოთეკებისთვის, ინფორმაციული სერვისებისა და საგამომცემლო სექტორისთვის.

American National Standards Institute (ANSI)
ANSI ამერიკის ეროვნული სტანდარტების ინსტიტუტი არის ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს ამერიკის ეროვნული სტანდარტების (ANSs) განვითრებას კვალიფიცირებულ ჯგუფებს შორის კონსენსუსის მიღწევის გზით.

International Organization for Standardization (ISO)
ISO – სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია არის სტანდარტების ორგანო, რომელიც ადგენს სტანდარტებს პროდუქციისა და სერვისების საერთაშორისო გაცვლისათვის.

ISO/TC46/SC4
ქვეკომიტეტი (Subcommittee) 4 ავითარებს სტანდარტებს კომპიუტერული პროგრამებისთვის ISO ტექნიკურ კომიტეტ 46-ში – ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

ISO/TC46/SC9
ქვეკომიტეტი 9 ავითარებს სტანდარტებს დოკუმენტების პრეზენტაციის, იდენტიფიკაციისა და აღწერისთვის ISO ტექნიკურ კომიტეტ 46-ში – ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

ბანერები

Library
Facebook