რა შემთხვევაში ვიღებ გაფრთხილებას ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციისგან?

მკითხველი ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციისგან გაფრთხილებას იღებს:

  • წიგნის დაბრუნების ვადის გასვლის გამო,
  • აქტიურად მოთხოვნადი  წიგნის სხვა მკითხველის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში
  • ქცევის წესების დარღვევისას დაწესებული სანქციების შესახებ;

წიგნის დაბრუნების ვადის გადაცილების შესახებ შეტყობინების მიუღებლობა არ ათავისუფლებს მკითხველს დაკისრებული ვალდებულებისგან.

ბანერები

Facebook