ნახვა: John Prescott Thomas – Media Management Manual