აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 დეკემბრის № 58 სხდომის ოქმით დამტკიცებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილის სახელმძღვანელო. ნაშრომი განკუთვნილია წიგნის, სტატიის, დისერტაციისა და სხვადასხვა აკადემიური ნაშრომის ავტორებისათვის.
სახელმძღვანელო იხილეთ აქ.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus