ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები

 
  •   
  •   
  •   

დამატებითი ინფორმაცია:

ავტორი: თამარ თომაშვილი
წელი: 2014
ISBN: 978-9941-0-7192-8
გამომცემლობა: საქართველოს რეფორმების ასოციაცია – GRASS
ანოტაცია:

განსახილველი გამოცემა წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების სახელმძღვანელო წიგნს. მასში აღწერილია გაეროსა და ევროსაბ¬ჭოს, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის საწინააღმდეგო ევროკომისიის ფარგლებში არსებული ადამიანის უფლებათა დაცვის სხვადასხვა სამსახურების დანიშნულება, მუშაობა და მისი პროცედურები, მოცემულია ცნობები სამოქალაქო სექტორის მიერ ალტერნატიული ანგარიშე¬ბის წარდგენისა და ადვოკატირების პროცესის შესახებ, საბუთების მომზადებიდან და მისი ოფიციალური მიღებიდან მათ განხორციელებამდე. გამოცემა ეხება ისეთ საკითხებსაც, როგორიცაა ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთა-პრევენციის კონვენციები, მონიტორინგის მექანიზმების მითითებით. გამოცემის მიზა¬ნს წარმოადგენს, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ცოდნის გაღრმავება, ამ მექანიზმთა პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით.