თავფურცელი
სამართალი
1. ავტორთა კოლექტივი - სისხლის  სამართლის კერძო ნაწილი , I ნაწილი
2. ავტორთა კოლექტივი - სისხლის  სამართლის კერძო ნაწილი , II ნაწილი
3. ავტორთა კოლექტივი - სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი
4. ალექსიძე - თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი
5. ამინოვი - იურიდიული ფსიქოლოგია
6. ახვლედიანი - ვალდებულებითი სამართალი
7. ზ. ახვლედიანი - მემკვიდრეობის სამართალი
8.  ბურდული - სააქციო სამართლის საფუძვლები, 1 ტომი
9.  გაბისონია - ნაფიც მსაჯულთა მაგისტრანტთა და მომრიგებელი სასამართლოები
10.  გაბისონია - ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი
11.  გამყრელიძე - სისხლის სამართლის კოდექსი. განმარტება
12.  გეფერიძე - თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი
13.  გეფერიძე - საერთაშორისო საჰაერო სამართალი
14.  გიორგაძე, კოპალეიშვილი, ლორია, სალხინაშვილი - საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი
15.  გიორგი ნადარეიშვილი - ქართული სახელმწიფოს და სამართლის ისტორია
16.  გოგნიაშვილი - იტალიურ-ქართული იურიდიული ლექსიკონი
17.  გოგშელიძე - სასამართლო კრიმინალისტიკური საექსპერტო დაწესებულებების ჩამოყალიბება და განვითარება საქართველოში
18.  ვასილ გონაშვილი - საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები,  ნაწილი 1
19.  ვასილ გონაშვილი - საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები,  ნაწილი 3
20.  ვასილ გონაშვილი - საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები,  ნაწილი 4
21.  ვასილ გონაშვილი - საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები,  ნაწილი 5
22.  ვასილ გონაშვილი - საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები, ნაწილი 2
23.  გოცირიძე - მიზეზობრიობა
24.  დანელიშვილი, მესხიშვილი - იურიდიული ლექსიკონი
25.  დაუთაშვილი - სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი
26.  დაუთაშვილი - სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი
27.  დემეტრაშვილი, კობახიძე - კონსტიტუციური სამართალი
28.  გეორგ ელინეკი - ძველი სამართლის ბრძოლა ახალ სამართალთან
29.  ერიაშვილი - საერთაშორისო სამართალი
30.  ერიაშვილი - წინასწარი გამოძიების ფსიქოლოგიური თავისებურებანი
31.  თ. ზარანდია, ლაზარაშვილი, შ. ჯანხოთელი - ტიპიური ხელშეკრულების ნიმუშები
32.  ერნ თრენკელი - მოწმის ჩვენების  ფსიქოლოგია
33.  გიორგი თუმანიშვილი - საქორწინო კონტრაქტი
34.  რუდოლფ იერინგი - ბრძოლა უფლებისთვის
35.  ივანოვი, დარბაიძე - სახელმწიფო და სამართლის თეორია
36.  კანონთა კრებული - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები
37.  კანონთა კრებული - ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
38.  კანონთა კრებული - ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია
39.  კანონთა კრებული - აუდიტორის სამაგიდო წიგნი
40.  კანონთა კრებული - ახალი საგადასახადო კოდექსის საფუძველზე მიღებული ინსტრუქციები
41.  კანონთა კრებული - ბავშვის უფლებათა სამართალი
42.  კანონთა კრებული - დაზღვევის სამართალი
43.  კანონთა კრებული - დიპლომატიური სამართალი. საკონსულო სამართალი
44.  კანონთა კრებული - ევროპის სამართალი
45.  კანონთა კრებული - ეკოლოგიური სამართალი
46.  კანონთა კრებული - ლტოლვილთა სამართალი
47.  კანონთა კრებული - მიწის სამართალი
48.  კანონთა კრებული - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი
49.  კანონთა კრებული - მუნიციპალური სამართალი (ყველაფერი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ)
50.  კანონთა კრებული - პოლიციელის სამაგიდო წიგნი
51.  კანონთა კრებული - რა უნდა ვიცოდეთ გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ
52.  კანონთა კრებული - როგორ შევქმნათ და ვმართოთ კომერციული, არაკომერციული, და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები
53.  კანონთა კრებული - რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია
54.  კანონთა კრებული - საავტორო სამართალი
55.  კანონთა კრებული - საარბიტრაჟო სამართალი
56.  კანონთა კრებული - საბანკო სამართალი
57.  კანონთა კრებული - საბინაო სამართალი
58.  კანონთა კრებული - საერთაშორისო კერძო სამართალი
59.  კანონთა კრებული - საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი
60.  კანონთა კრებული - საერთაშორისო სავაჭრო სამართალი
61.  კანონთა კრებული - საერთაშორისო საზღვაო სამართალი
62.  კანონთა კრებული - საერთაშორისო სამართალი და ურთიერთობები
63.  კანონთა კრებული - საერთაშორისო სისხლის სამართალი
64.  კანონთა კრებული - საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
65.  კანონთა კრებული - საზოგადოებრივი მართლწესრიგის სამართალი
66.  კანონთა კრებული - საინვესტიციო გარემო და ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოში
67.  კანონთა კრებული - სამაგიდო წიგნი ექიმებისათვის
68.  კანონთა კრებული - სამაგიდო წიგნი იურისტებისათვის, ეკონომისტებისათვის, საქმიანი ადამიანებისათვის
69.  კანონთა კრებული - სამშენებლო სამართალი (როგორ ვაშენოთ კანონიერად)
70.  კანონთა კრებული - სამხედრო სამართალი
71.  კანონთა კრებული - სანოტარო სამართალი
72.  კანონთა კრებული - საპატენტო სამართალი და სამრეწველო საკუთრების სამართალი
73.  კანონთა კრებული - სარჩელის, შესაგებლისა და საჩივრის ფორმათა ნიმუშები სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე და მათი შევსების ინსტრუქციები
74.  კანონთა კრებული - სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში
75.  კანონთა კრებული - სასჯელაღსრულებითი სამართალი
76.  კანონთა კრებული - საფინანსო სამართალი
77.  კანონთა კრებული - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
78.  კანონთა კრებული - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (ერთ წიგნად).
79.  კანონთა კრებული - საქართველოს კონსტიტუცია
80.  კანონთა კრებული - საქართველოს მოქალაქეობა მოქმედ კანონმდებლობაში
81.  კანონთა კრებული - საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი
82.  კანონთა კრებული - საქართველოს პატიმრობის კოდექსი
83.  კანონთა კრებული - საქართველოს საარჩევნო კოდექსი
84.  კანონთა კრებული - საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი
85.  კანონთა კრებული - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
86.  კანონთა კრებული - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
87.  კანონთა კრებული - საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
88.  კანონთა კრებული - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
89.  კანონთა კრებული - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
90.  კანონთა კრებული - საქართველოს ტყის კოდექსი
91.  კანონთა კრებული - საქართველოს შრომის კოდექსი
92.  კანონთა კრებული - საქართველოსა და ავტონომიური რესპუბლიკების კონსტიტუციები
93.  კანონთა კრებული - საჯარო მოსამსახურის სამაგიდო წიგნი
94.  კანონთა კრებული - საჰაერო სამართალი
95.  კანონთა კრებული -   ფასიანი ქაღალდების სამართალი
96.  კანონთა კრებული - ყველაფერი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
97.  კანონთა კრებული - ყველაფერი ყადაღის შესახებ (ყადაღის დადება, მოხსნა, განაკვეთები)
98.  დ. კერესელიძე - კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები
99.  რამაზ კვარაცხელია - განზრახ მკვლელობისა და სიცოცხლის მოსპობის სხვა შემადგენლობათა კვალიფიკაცია
100. რამაზ კვარაცხელია - ყაჩაღობასთან ბრძოლა და მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა
101. კვაშილავა - სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის კომენტარები
102. ალექსანდრე კვაშილავა - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილი კომენტარებით
103. კობახიძე - სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი
104. ბადრი კოჭლამაზაშვილი  -  კონსტიტუციის სამართლებრივი დაცვა
105. ბადრი კოჭლამაზაშვილი  - კონსტიტუციური სამართალი. ადამიანების უფლებათა საერთაშორისო სამართალი. (ტესტების ნიმუშები)
106. ლალი ლაზარაშვილი - სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
107. გ. ლანჩავა - კიბერ დამნაშავეების შესახებ ევროკონვენცია
108. ლობჟანიძე - ადამიანის უფლებათა სამართალი
109. ლობჟანიძე - მსოფლიო წესრიგი და საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემები
110. ლობჟანიძე - ორგანიზებული დანაშაული და ხელისუფლება
111. ლობჟანიძე - სახელმწიფო სამართლის ზოგადი თეორია
112. ლობჟანიძე - ტრეფიკინგის სამართლებრივი ასპექტები
113. ლობჟანიძე - ქართული სახელმწიფოს და სამართლის ისტორია
114. გივი ლობჟანიძე - რომის სახელმწიფო სამართალი, 1 ნაწილი
115. გივი ლობჟანიძე - რომის სახელმწიფო სამართალი, 2 ნაწილი
116. გივი ლობჟანიძე - სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია
117. ლობჟანიძე, ტუკვაძე, ჯაოშვილი - შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში
118. მალხაზ ლომსაძე - გამოძიების პროცედურები დოკუმენტების ნიმუშები
119. მალხაზ ლომსაძე - სისხლის სამართლის პროცესი
120. მალხაზ ლომსაძე - სისხლის სამართლის საქმეებზე ჩასატარებელი ექსპერტიზების წესი და სახეები
121. ლორია - ადმინისტრაციული სამართალი
122. არჩილ ლორია - იმიგრანტთა უფლებები და მათი შეზღუდვის ცალკეული შემთხვევები საქართველოში
123. გიორგი ლორია - საბაჟო გადასახადებით დაბეგვრა საქართველოში
124. მანაგაძე, ციხისელი - საპროცესო დოკუმენტების ნიმუშები
125. მელქაძე - გერმანიის კონსტიტუციური სამართალი
126. მელქაძე - კონსტიტუციონალიზმი
127. მელქაძე - კონსტიტუციონალიზმი (თეორიულ საკითხებზე)
128. მელქაძე - მსოფლიოს სამართლებრივი სისტემები
129. მელქაძე  მუნიციპალური სამართალი
130. მელქაძე - პოლიტიკური ხელისუფლების ორგანიზაცია საპარლამენტო სისტემის ქვეყნებში
131. მელქაძე - რეგიონალიზმი სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმაში
132. მელქაძე - რესპუბლიკა საპარლამენტო თუ სარეზიდენტო
133. მელქაძე - საარჩევნო სამართალი
134. მელქაძე - საზღვარგარეთის ქვეყნები სახელმწიფო სამართალი
135. მელქაძე - საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, 1 ნაწილი
136. მელქაძე - საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, 2 ნაწილი
137. მელქაძე - სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების პრობლემები
138. მელქაძე - სასამართლო ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში
139. მელქაძე - საუბრები ქართულ კონსტიტუციაზე
140. მელქაძე - საფინანსო კონტროლი ევროპულ ქვეყნებში
141. მელქაძე - საფრანგეთის სახელმწიფო სისტემა
142. მელქაძე - საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი
143. მელქაძე - სახელმწიფო კონტროლი
144. მელქაძე - ქართული კონსტიტუციონალიზმი თანამედროვე პრობლემები
145. მელქაძე - ქართული კონსტიტუციონალიზმი შავი ყუთი
146. მელქაძე  - ქართული მუნიციპალიზმი
147. ოთარ მელქაძე - საკონსტიტუციო ქართველოლოგიის საშიშროება
148. მეტრეველი - რომის სამართალი
149. მეტრეველი - ქართული სამართლის ისტორია
150. როინ მიგრიაული - შესავალი გაკოტრების სამართალში
151. მიხაილოვა, ივანოვი, ასანიძე - რომის სამართალი
152. ნადარეიშვილი - სახელმწიფო სამართლის ისტორია
153. გიორგი ნადარეიშვილი - რომის სამოქალაქო სამართალი
154. გიორგი ნადარეიშვილი - მსოფლიოს პოლტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია
155. გიორგი ნადარეიშვილი - საზღვარგარეთის ქვეყნების სამოქალაქო და სავაჭრო სამართლის მოკლე მიმოხილვა
156. ნ. ნადარეიშვილი - გავრცელებული ნარკოტიკული საშუალებები და პრეკურსორები
157. მ. ნაკაშიძე - საქართველოს კონსტიტუციის საფუძვლები
158. გურამ ნაჭყებია - ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია
159. ნ. პეპანაშვილი - ბიზნეს სამართალი
160. რამიშვილი - სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის საკითხები კონსტიტუციონალიზმში
161. რენე დავიდი - თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები
162. რევაზ რიჟამაძე - შესავალი ქართულ სამართალშემოქმედებაში (როგორ იქმნება სამართლი)
163. რონდელი - საერთაშორისო  ურთიერთობები
164. სურგულაძე - კომპიუტერული დანაშაული
165. იროდიონ სურგულაძე - ადმინისტრაციული სამართალი
166. ტესტების კრებული 500 ტესტი სამოქალაქო სამართალში, პასუხებით
167. ტესტების კრებული ტესტების ნიმუშები (კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებათა საერთშორისო სამართლი)
168. მერაბ ტურავა - სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა
169. ტურავა, წკეპლაძე - ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო
170. ურიდია - საგადასახადო კოდექსის კომენტარები
171. ფაფიაშვილი - დაქტილოსკოპია
172. ფაფიაშვილი - კრიმინალისტიკა, 1 ნაწ.
173. ფაფიაშვილი - შემთხვევის ადგილის დათვალიერება
174. ფაფიაშვილი - შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში
175. ქურდაძე - სამოქალაქო საქმეთა განხილვა ზემდგომი ინსტიტუციები სასამართლოში
176. გ. ღლონტი - ადამიანებით ვაჭრობა საქართველოში
177. შენგელია - მემკვიდრეობითი სამართალი
178. შენგელია - საოჯახო სამართალი
179. შენგელია - საფინანსო სამართალი
180. შენგელია - ქართული სამართლის საფუძვლები
181. შუშანაშვილი - საქართველოს  სახელმწიფო სამართლის საფუძვლები
182. თინათინ ჩაჩანიძე - ფრენშაიზინგული ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირება
183. ჩიკვაიძე - კონსტიტუციური სამართლის ლექსიკონი ინგ., რუსული, ფრანგული და გერმანული შესატყვისებით
184. დავით ჩიკვაიძე - საეკლესიო სამართალი
185. ჩიქვანაია - საერთაშორისო კერძო სამართალი
186. ცერცვაძე - მედიაცია
187. გიორგი ცერცვაძე - საერთაშორისო არბიტრაჟი
188. ძამუკაშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
189. ძამუკაშვილი - შრომის სამართალი
190. ძლიერიშვილი - ვალდებულებითი სამართალი, ამოცანათა კრებული
191. წულაია - ინგლისურ-ქართული იურიდიული ლექსიკონი
192. ჭანტურია - სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები;  I ტომი
193. ჭანტურია - სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები;  II ტომი
194. ჭანტურია - სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები;  III ტომი
195. ჭანტურია - სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები;  IV ტომი
196. ჭანტურია - სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები;  V ტომი
197. ჭანტურია - უძრავი ნივთის საკუთრება
198. ჭანტურია - შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში
199. ჭანტურია, ნინიძე - კორპორაციული მართვა
200.ჭანტურია,ნინიძე - მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენტარი
201. ზურაბ ჭეჭელაშვილი - სანივთო სამართალი
202.ზურაბ ჭეჭელაშვილი - სახელშეკრულებო სამართალი
203.ია ხარაზი - საბაჟო სამართალი
204.ია ხარაზი - სამოქალაქო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი
205.ია ხარაზი - სამოქალაქო სამართლის კერძო ნაწ. საოჯახო-მემკვიდრეობითი სამართალი
206.ია ხარაზი - სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თეზისები
207.გიორგი ხუბუა - სამართლის თეორია
208.ხურცილავა - გამარტივებული წარმოება საქართველოს სამოქალაქო პროცესში
209.შორენა ჯანხოთელი - მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი (კითხვები. პასუხები. რეკომენდაციები)
210. ს. ჯორბენაძე - ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსების მიხედვით